Viktor Gotovac

Viktor Gotovac docent je na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni je savjetnik i suradnik na više projekata Vlade Republike Hrvatske, Europske unije i Vijeća Europe, a bio je i savjetnik pri donošenju mišljenja Europskog gospodarsko-socijalnog vijeća “Republika Hrvatska na putu pridruživanje Europskoj uniji”. Gotovac je član Hrvatske udruge za mirenje i Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost. Autor je i suautor više znanstvenih i stručnih članaka, kao i knjiga radno-pravne i socijalno-pravne tematike te postupaka mirenja i prava na pristup informacijama.
Od 2012. na prijedlog Centra Tripalo izabran je kao član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.